ผู้จัดการแผนกการเงิน
1 Position(s)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมการตรวจสอบเอกสารการรับจ่าย
2. ตรวจสอบการรายงานการรับจ่ายเงินประจำวันกับเงินที่รับจริง
3. ควบคุมดูแลการจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ลูกค้า/พนักงาน
4. ตรวจสอบเงินสดในบัญชี
5. ตรวจสอบแผนการใช้เงินสด
6. ตรวจสอบยอดเช็คที่อยู่ในมือกับยอดเช็คที่ผู้ขายยังไม่ขึ้นเงิน
7. ประมาณรายรับรายจ่าย
8. ตรวจสอบรายงานกับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
9. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
10.ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินสดย่อย
11. ตรวจสอบรายการจ่าย K-Connect
12. วางแผนและคำนวณเงินเพื่อชำระหนี้ ของบริษัทในแต่ละวันและเดือนทั้งระบบ
13. สรุปรายงานเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากธนาคาร
14. ทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
15. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการทำหนังสือค้ำประกัน L/G และติดตามหนังสือค้ำประกันที่ครบกำหนดส่งคืนธนาคาร
16. ติดต่อประสานงานกับธนาคารในเรื่องการเงินต่างๆ
17. อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัต
1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี  สาขาการเงิน  การธนาคาร
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการการเงิน อย่างน้อย 2 - 3 ปี
4. มีทักษะด้านการจัดการบริหารการเงิน / งบประมาณ
5. มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
7. มีความรู่้เรื่อง Trade Finance
8. มีประสบการณ์การทำงานกับตลาดหลักทรัพย์ 
สวัสดิการ:
1.ประกันสังคม 13.กีฬาสีประจำปี
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 14.ท่องเที่ยวประจำปี
3.ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม 15.ของขวัญวันเกิด
4.เงินกู้พนักงาน 16.หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5.เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ 17.หยุดงานทำบัตรประชาชน (หมดอายุ)
6.ชุดฟอร์มพนักงาน 18.ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7.โบนัสประจำปี 19.ค่าตำแหน่ง
8.เบี้ยขยัน 20.ค่าน้ำมัน / ค่าสึกหรอ / ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
9.รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี 21.โทรศัพท์มือถือ / ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
10.ปรับเงินเดือนประจำปี 22.ตรวจสุขภาพประจำปี
11.รถรับ - ส่ง พนักงาน (ไป- กลับ ตลาดมีนบุรี) 23.บริษัททำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)
12.งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน  การธนาคาร
เพศ : ชาย / หญิง
เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการการเงิน อย่างน้อย 2 - 3 ปี
สถานที่ : คลองสามวา
Apply