CSR โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรรามอินทรา 117 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบข้าง โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในโอกาสต่อไป