นายชรัณ เลิศธีรพจน์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรเศรษฐกิจสาธารณะชั้นสูง รุ่นที่ 10 โดยสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 3 โดยสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 โดยสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากร โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตรการเป็นวิทยากร Walk Rally โดย AIT
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) โดยสถาบันความปลอดภัยแห่งชาติ
 • หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน/ค่าจ้าง โดยกระทรวงแรงงาน
 • หลักสูตร Professional Coach Certification Program  โดยสถาบันการโค๊ชไทย
ประสบการณ์ทำงาน
ธ.. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
  บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2560 ผู้พิพากษาแรงงานสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุพรรณบุรี
2558 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เออีซี. คอนเน็คชั่น แอนด์ ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
2557 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคคล, บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด
2557 ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์, บริษัท เก็ตออน เทคโนโลยี จำกัด
2557 ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์, บริษัท พสัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
2556 Vice President, บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น
กรรมการผู้จัดการ   บริษัท เออีซี. คอนเน็คชั่น แอนด์ ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด