พล.อ. พิชิต บุญญาธิการ
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมกรรมการกำกับ
 • ดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท เสนาธิการทหารบก
 • ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (วทบ.ทบ.)
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร (2539)
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 2 (2553)
 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาระดับนโยบาย รุ่นที่ 4 กองบัญชาการ กองทัพไทย (2555)
ประสบการณ์ทำงาน
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2560 - ธ.ค. 2564 กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2557 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก
2548 ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก
2543 ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพบก
2538 รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์
2535 ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

- ไม่มี -