บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

นโยบายคุณภาพ

"มุ่งมั่นให้บริการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร ด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในราคายุติธรรม"

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจรทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

คำขวัญ

All Solutions of Water
ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องน้ำ...คิดถึงฟังก์ชั่น

พันธกิจ

1

จัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำในราคายุติธรรมเพื่อเป็นทางเลือกและตอบสนองความต้องการ  ของลูกค้าที่มีหลากหลาย

2

มุ่งมั่นในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทกับลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมลงทุนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่เป็นพันธมิตรกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดกับทุกฝ่าย

3

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลักในการประกอบกิจการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับน้ำเป็นไปอย่างไร้ขีดจำกัด

4

มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพในธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน