บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน เมื่อบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แกผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด

1. ทางเว็บไซต์บริษัท www.functioninter.co.th เมนู “ช่องทางการร้องเรียน”
2. ทางอีเมล์ โดยส่งมาที่ audit_committee@functioninter.com
3. ทางจดหมาย ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
4. กล่องรับข้อเสนอแนะของบริษัท

โปรดกรอกรายละเอียด ทุกข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 2MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้