บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุกด้าน

จากการที่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า (ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริโภคคนหนึ่ง) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าและเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัย ตลอดจนกระบวนการผลิต

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ อาทิเช่น การทำการสำรวจและทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้างอย่างเข้มงวด

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม