ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
1 Position(s)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว
2. จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่กำหนด
4. สอบทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ
5. ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และขอความเห็นจากผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจ
6. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
8. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
1. มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ / เที่ยงตรง / รักษาความลับขององค์กรได้
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประเมินระบบการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
3. มีทักษะในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารให้ผู้รับการตรวจเข้าใจในประเด็น / ผลกระทบ / ข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจน
4. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สวัสดิการ:
1.ประกันสังคม 13.กีฬาสีประจำปี
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 14.ท่องเที่ยวประจำปี
3.ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม 15.ของขวัญวันเกิด
4.เงินกู้พนักงาน 16.หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5.เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ 17.หยุดงานทำบัตรประชาชน (หมดอายุ)
6.ชุดฟอร์มพนักงาน 18.ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7.โบนัสประจำปี 19.ค่าตำแหน่ง
8.เบี้ยขยัน 20.ค่าน้ำมัน / ค่าสึกหรอ / ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
9.รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี 21.โทรศัพท์มือถือ / ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
10.ปรับเงินเดือนประจำปี 22.ตรวจสุขภาพประจำปี
11.รถรับ - ส่ง พนักงาน (ไป- กลับ ตลาดมีนบุรี) 23.บริษัททำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)
12.งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ชาย / หญิง
เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน (ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) อย่างน้อย 2 - 3 ปี
สถานที่ : คลองสามวา
Apply