บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน เมื่อบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แกผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด

1. ทางเว็บไซต์บริษัท www.functioninter.co.th เมนู “ช่องทางการร้องเรียน”
2. ทางอีเมล์ โดยส่งมาที่ audit.committee@functioninter.com
3. ทางจดหมาย ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
4. กล่องรับข้อเสนอแนะของบริษัท

Please provide your personal information – which will be kept strictly confidential – so we may follow up and respond.

You can also attach a file with .doc, .docx, and .pdf only (Maximum file size: 2MB)

To ensure your security, please follow the captcha instruction below. It is used to prevents automated submissions and reduces spam.