นายชรัณ เลิศธีรพจน์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรเศรษฐกิจสาธารณะชั้นสูง รุ่นที่ 10 โดยสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 3 โดยสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 โดยสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากร โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตรการเป็นวิทยากร Walk Rally โดย AIT
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) โดยสถาบันความปลอดภัยแห่งชาติ
 • หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน/ค่าจ้าง โดยกระทรวงแรงงาน
 • หลักสูตร Professional Coach Certification Program  โดยสถาบันการโค๊ชไทย
ประสบการณ์ทำงาน
ธ.. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
  บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ธ.. 2560 - ธ.. 2564  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
  บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออีซี. คอนเน็คชั่น แอนด์ ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ตรีสกุลเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
2561 - 2564 ผู้พิพากษาแรงงานสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุพรรณบุรี
2557 - 2560 ผู้พิพากษาแรงงานสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2557 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคคล, บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด
2557 ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์, บริษัท เก็ตออน เทคโนโลยี จำกัด
2557 ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์, บริษัท พสัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
2556 Vice President, บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น
กรรมการผู้จัดการ   บริษัท เออีซี. คอนเน็คชั่น แอนด์ ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด