ฟังก์ชั่นฯ เปิดโครงการ “น้ำดื่มฟรี น้ำสะอาด น้ำใจฟังก์ชั่น”

พลเอก พิชิต บุญญาธิการ (ตรงกลาง) ดร. นริศ ชัยสูตร (ที่ 3 จากขวา) และ ดร. วิกร ภูวพัชร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมเปิดโครงการ น้ำดื่มฟรี น้ำสะอาด น้ำใจฟังก์ชั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โครงการ น้ำดื่มฟรี น้ำสะอาด น้ำใจฟังก์ชั่น เป็นโครงการให้บริการตู้กดน้ำดื่มฟรีในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 2564 แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และให้ประชาขนได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด