ดร.วิกร ภูวพัชร์
 • กรรมการบริษัท
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 143/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 5 โดยสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 (พสบ.ทอ.9) โดยกองทัพอากาศ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปศส.10) โดยสถานบันพระปกเกล้า
 • อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บิรหาร รุ่นที่ 2 (พสบ.บก.ทท.2) กองบัญชาการ กองทัพไทย
 • หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลังบำรุงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รุ่นที่ 10 (พสอ.10) โดยกองทัพบก
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 7 (พสบ.ทร.7) โดยกองทัพเรือ
ประสบการณ์ทำงาน
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2540 - ธ.ค. 2564 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ฟังก์ชั่น กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ฟังก์ชั่น กรุ๊ป จำกัด
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ศรีชงโค จำกัด