คณะกรรมการบริษัท

ดร.นริศ ชัยสูตร
 • ประธานกรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการอิสระ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดร.วิกร ภูวพัชร์
 • กรรมการบริษัท
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นางวรญา ภูวพัชร์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
ว่าที่ ร.ต.ธนโชติ แสนหาญ
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสุรพงษ์ รุ่งแจ้ง
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
นายชรัณ เลิศธีรพจน์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล
 • กรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
พล.อ. พิชิต บุญญาธิการ
 • กรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการอิสระ
พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์
 • กรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการอิสระ
รศ.ดร.ระพีพรรณ พิริยกุล
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง