คณะกรรมการบริษัท

ดร.นริศ ชัยสูตร
 • ประธานกรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดร.วิกร ภูวพัชร์
 • กรรมการบริษัท
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
ว่าที่ ร.ต.ธนโชติ แสนหาญ
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสุรพงษ์ รุ่งแจ้ง
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
นายชรัณ เลิศธีรพจน์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พล.อ. พิชิต บุญญาธิการ
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมกรรมการกำกับ
 • ดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและ
 • กำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.ระพีพรรณ พิริยะกุล
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ