นายอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • อยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาตรี
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 298/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 143/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม “สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 โดยสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่
ประสบการณ์ทำงาน
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2563 - ธ.ค. 2564  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2562 - ธ.ค. 2564 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2542 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น
- ไม่มี -