บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct)
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
นโยบายการลงทุน การกำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (The Connected Transaction Policy)
นโยบายหลักการเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายการสรรหาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
นโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan)
นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสแก่บริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า
นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินทางบริษัท
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎบัตรคณะกรรมการ